CAO BEROEPSGOEDERENVERVOER 2011 PDF

0 Comment

, 25 in ,5 in , 11 in , 10 in en 26 in . niveau van de CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de. – Neder-Germaanse limes (uitbreiding Grenzen van het TLN Beroepsgoederenvervoer-cao (,04 Kb). () undertook a web-based panel survey and contacted car drivers. The survey consisted vrachtwagenchauffeurs in het beroepsgoederenvervoer.

Author: Nikogrel Vura
Country: Sri Lanka
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 2 October 2011
Pages: 280
PDF File Size: 16.44 Mb
ePub File Size: 8.34 Mb
ISBN: 566-5-40319-282-1
Downloads: 32640
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mobei

Voorts is de verkeerde rechtspersoon gedagvaard, nu er slechts een juridische relatie bestaat tussen de Poolse chauffeurs en [Transport PL].

Indien het toepasselijke recht niet overeenkomstig lid 2 kan worden vastgesteld, wordt de overeenkomst beheerst door het recht van het land waar zich de vestiging bevindt die de werknemer in dienst heeft genomen.

Artikel 8 van deze verordening bepaalt immers dat voor zover het op een individuele arbeidsovereenkomst toepasselijke recht niet door de partijen is gekozen, de overeenkomst wordt beheerst door het recht van het land waar of, bij gebreke daarvan, van waaruit de werknemer ter uitvoering van de overeenkomst gewoonlijk zijn arbeid verricht. Het betreft immers een uitzendrelatie. Toepassing van de CAO op de arbeidsverhoudingen kan in de bedoelde individuele arbeidsovereenkomsten besloten liggen, hetzij doordat in het contract de CAO van toepassing wordt verklaard, hetzij omdat krachtens het EVO Nederlands recht van toepassing is.

De werknemer oefent zijn economische en sociale functie immers in eerstgenoemde staat uit en, zoals de advocaat-generaal in punt 50 van haar conclusie heeft beklemtoond, zijn arbeid ondergaat ook in die staat de invloed van het politieke en het bedrijfsklimaat. De vordering is verder qua plaats en tijd te onbepaald, nu FNV nalaat aan te geven waar de arbeid van de betreffende chauffeurs gewoonlijk wordt verricht.

Die bepaling in de betreffende CAO artikel 2 lid 1 onder a luidt aldus: Home Uitspraken en nieuws. Daaraan doet niet af dat in artikel 9 van de betreffende CAO staat bepaald dat bij de inleen van uitzendkrachten slechts gebruik kan worden gemaakt van uitzendbureaus die gecertificeerd zijn zoals betoogd in grief 7. Het daarbij na te streven doel is uit het oogpunt van concurrentie ook niet onrechtmatig en vormt op zich ook geen misbruik van het identiteitsverschil tussen beide nauw gelieerde vennootschappen.

Immers die bepaling geeft naar het oordeel van het hof slechts een voorschrift aan de alsdan gebonden werkgever en is kennelijk geschreven uit het oogpunt van de bescherming van de betrokken werknemers, doch dat heeft uiteraard geen gevolgen voor de verbindendheid van de bepalingen uit de CAO als zodanig.

Blijf op de hoogte rss email. De volgende vraag die dan moet worden opgeworpen is of in dit geval daardoor ook alle bepalingen uit de algemeen verbindend verklaarde CAO Beroepsgoederenvervoer daarmee al niet vanzelfsprekend van toepassing zijn op de betreffende arbeidsovereenkomst.

In zijn verwijzingsbeslissing wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen welk van de eerste twee criteria van toepassing is de op arbeidsovereenkomst die in het hoofdgeding aan de orde is. Gezien het bepaalde in artikel 6 leden 1 en 2 EVO zijn daarom de dwingendrechtelijke Nederlandse bepalingen ook niet van toepassing. Dit arrest is gewezen door mrs. De artikelen tot en met,en lid 2 van Beroepsgoedrrenvervoer 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing op werknemers, die tijdelijk in Nederland arbeid verrichten en wier beroepsgodeerenvervoer wordt beheerst door ander recht dan Nederlands recht.

  ERIK OLIN WRIGHT ENVISIONING REAL UTOPIAS PDF

De tussenconclusie luidt dan aldus dat op de rechtsverhouding tussen [Transport PL] en de hier bedoelde chauffeurs ingevolge de WAGA en artikel 2 lid 6 AAV, dao de in artikel 1 van de WAGA genoemde bepalingen uit het BW ook die uit de betreffende cao van toepassing zijn, die zien bereopsgoederenvervoer de in dat zesde lid van artikel 2 AVV genoemde onderwerpen, een en ander voor zover deze bepalingen meer bescherming bieden dan die uit de arbeidsovereenkomsten en het daarbij horende Poolse recht van de betreffende Poolse chauffeurs.

Uitspraken

Het Hof heeft zich eveneens door deze beginselen laten leiden in de uitlegging van de bevoegdheidsregels betreffende deze overeenkomsten, die zijn vastgelegd in het Executieverdrag. Onder verwijzing naar hetgeen reeds is opgemerkt in rov. Beroe;sgoederenvervoer heeft ook een belang bij deze vordering, zelfs als de Poolse chauffeurs geen lid zijn van FNV, gelet op haar statutaire doelstelling en zij daarbij staat voor beroepsgoeddrenvervoer van de door haar gesloten en algemeen verbindend verklaarde CAO-bepalingen jegens een ieder.

Mede onder verwijzing naar de daarin vastgestelde feiten niet bestreden rov.

Die vraag beantwoordt het hof ontkennend. Artikel 1 van de WAGA luidt als volgt: Met de grieven 5 tot en met 9 stelt [appellante] de vraag aan de orde of op de rechtsverhouding tussen [Transport PL] enerzijds en de bij haar [appellante] gedetacheerde Poolse chauffeurs wel enige bepalingen van Nederlands recht van toepassing zijn, zoals de kantonrechter heeft aangenomen, en zo ja welke.

Zij verbindt daaraan een soortgelijke veroordeling als onder het primaire is gevorderd alsmede een in hoogte gelijke schadevergoeding. In Polen [vestigingsplaats] is gevestigd de vennootschap naar Pools recht [Transport] Transport Sp z.

beroepsgodderenvervoer

Zij verricht vergunningsplichtig vervoer over de weg. FNV verbindt daaraan een veroordeling van [appellante] om zich na het vonnis ervan te vergewissen dat de hier bedoelde chauffeurs overeenkomstig die bepalingen door [Transport PL] worden beloond. In zoverre kan het vonnis waarvan beroep op dat punt niet in stand blijven. Daartoe wordt als volgt overwogen. Naar het oordeel van het hof kan een dergelijke verklaring voor recht echter niet worden gegeven nu FNV louter ageert op grond van artikel 2 lid 6 Wet AVV in combinatie met artikel 3 lid 2 juncto lid 4 Wet AVV, waarin slechts een relatie wordt gelegd met de betreffende cao en niet met andere bepalingen van dwingendrechtelijke aard.

Immers niet kan worden gezegd dat de betrokken chauffeurs onder deze omstandigheden gewoonlijk in Polen werkzaam zijn en daarnaar toe zullen terugkeren om hun “gewone” werkzaamheden te hervatten.

  LIST OF DRUGS UNDER DPCO 2013 PDF

ECLI:NL:GHSHECA, voorheen LJN CA, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, HD

Volg ons twitter facebook linkedin youtube. FNV heeft echter niet zelfstandig gegriefd, zodat de door de kantonrechter afgegeven verklaring voor recht en gericht op en aldus beperkt tot de algemeen verbindend verklaarde CAOin stand dient te beroepsgoedrenvervoer. Daarmee is Nederland het land waar de arbeidsovereenkomsten dermate nauw mee verbonden zijn, dat de in Nederland geldende dwingende bepalingen respectievelijk voorrangsregels van toepassing zijn. Strafzaak Wilders Geert Wilders is door de rechtbank Den Haag veroordeeld voor groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie.

Blijkens het voorgaande moet de verwijzende rechter het aanknopingscriterium van artikel 6, lid 2, sub a, van het verdrag van Rome van ruim uitleggen om vast te stellen of verzoeker in het hoofdgeding gewoonlijk zijn arbeid in een van de verdragsluitende staten verricht en om te bepalen welke van die staten dat is. Het gaat dan met name om het werven en selecteren in concernverband. Kernactiviteiten Koppelingen met de diverse boordcomputersystemen Koppelingen met salarissystemen, Sociaal Secretariaten en overige klantgerelateerde sofware ERP, TMS, HRM, Payroll Uitbreiding en onderhoud op cao-regelingen uit diverse landen Vertaling van wettelijke regels betreffende werktijden, rijtijden en rusttijden naar de praktijk Meedenken en ontwikkelen van klantspecifieke oplossingen binnen de core-business.

Nu de grieven beroepsgoeeerenvervoer falen zal [appellante] als de in het ongelijk gestelde partij beroepsgoederfnvervoer veroordeeld in de kosten van het beroep. LogicWay ontwikkelt en levert softwareproducten voor de vervoersmarkt, en met name het beroepsvervoer. Meedenken met de klant, innovatieve software, een flexibele instelling en een goede service zijn de succesfactoren van LogicWay. Voor die laatste situatie is in de stellingen van partijen geen aanknopingspunt te vinden.

Het hof merkt daarbij nog wel het volgende op. FNV ageert kennelijk ook niet met een beroep op artikel 3: Daarmee staat de onrechtmatigheid van het handelen reeds vast. Het land waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht wordt niet geacht te zijn gewijzigd wanneer de werknemer zijn arbeid tijdelijk in een ander land verricht. Ongeacht artikel 4 wordt de arbeidsovereenkomst, bij gebreke van een rechtskeuze overeenkomstig artikel 3, beheerst door: De aandelen van deze vennootschap worden gehouden door de eveneens in [vestigingsplaats] gevestigde houdstervennootschap [houdstervennootschap], die tevens enig bestuurder is van beroepsgoecerenvervoer.

Lagarde PBCblz. Over ons LogicWay b. Nederland is niet aan te merken als het land waar de betreffende chauffeurs hun werkzaamheden verrichten en evenmin het land van vestiging van de onderneming die de chauffeurs in dienst heeft genomen. Partijen hebben daarna de gedingstukken overgelegd en uitspraak gevraagd.